KÜRE İNŞAAT VE PAZARLAMA

 
  Anasayfa English  
HARİTA - Harita ve kadastro - tr.kure-grup.com
 • Harita Nedir: Harita, yeryüzünü kuşbakışı görünüşüne göre belli bir oranda küçülterek iki boyutlu düzlem üzerinde detaylı olarak çizgilerle gösterilme yöntemidir.
  Haritalar çizilirken arazideki gerçek uzunluklar belli bir matematik sisteme ve seçilen bakış açısına göre belli bir oranda küçültülür, bu küçültme oranına ölçek denir.Harita üzerindeki uzunluğun, yeryüzündeki gerçek uzunluğa oran, o haritanın ölçeğidir. Ölçek değerlerinde pay ve paydanın ölçü birimleri her zaman aynıdır. Örneğin 1/100.000  ölçeğinde, yanı harita üzerindeki 1cm, yeryüzündeki 100,000 cm 'ye tekabül eder.
  1/25.000'den büyük haritalara büyük ölçekli haritalar, küçük olanlarına ise küçük ölçekli haritalar denir. M.Aytaç DURAK
  Haritalar ve planlar şu yöntemlerle yapılır.
  1)Arazide yapılan ölçümlerle
  2)Hava fotoğraflarından yararlanılarak fotogrametik yöntemlerle
  3)Uydu görüntülerinden yararlanılarak bilgisayar destekli programlar aracılığıyla üretilir.Tüm çalışmalarda isimlendirme ve kontrol arazide yapılır.
  Kadastro Nedir:Tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz  malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda türk medeni yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütününe denir.
  Kadastro,3042 sayılı kanun gereğince kadastro müdürlükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan kadastro teknisyenleri ve belediye meclisince seçilen en az 3' bilirkişi'lik ekip tarafından yapılır.
  Kadastronun amacı tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topoğrafik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu alanların tapularını harita 'ya bağlayarak yenileyip, taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almaktır.
    İmar planı nedir:Nüfusu 10.000'i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca saptanan belediyelerin " imar yasası" uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları fiziksel plandır.İmar planları, "nazım planı" ve "uygulama planı" olmak üzere iki türlüdür.Nazım imar planı nedir:Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen gelecekteki nüfus yoğunluklarını,gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarını gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan ve genelde 1/25.000 ölçekli planlardır.Başka bir deyişle "Kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plandır" denilebilir.
  Uygulama imar planı nedir:Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli plandır.İmar planı vatandaş tarafından nasıl görülür ve itiraz edilir:Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylayarak yürürlüğe girer.Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca, belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları, belediye meclisi inceleyerek on beş gün içinde kesin karara bağlar.İmar adası ve imar parseli nedir:Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellere bölünmüş arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımına "ada", imar planındaki esaslara göre meydana gelen haline de "imar adası" denir.İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekline de imar parseli denir.
  İfraz ve tevhid nasıl yapılır:İfraz : ayırma, parselleme, parselasyon,Tevhid: iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme.İmar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayri menkullerin bu kısımlarının ifrazına ve tevhidine izin verilmez.İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz ve tevhidin bu planlara uygun olması şarttır.İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir.İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez.18. Madde uygulaması ne demektir:İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazları ile, kamu kuruluşlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaları düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuz beşini geçemez.Parselasyon işlemi nasıl yapılır:İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sora yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hükümler uygulanır.Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakati aranmaksızın, sicilleri planlara göre re'sen tanzim ve tesis ederler.Parselasyon işlemi; ilgili belediyeler ya da belediyeler tarafından özel bir kuruluşa yaptırılabilirler.Mücavir alan nedir:Kentin, belediyelerin gelişmesi bakımından gerekli görülen alandır.(Komşu alan) Mücavir alan sınırları belediye meclisi ile İl İdare Kurulu kararına dayanarak vilayetlerce bakanlığa gönderilir.Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek onamaya veya değiştirmek üzere iadeye yetkilidir. Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez.Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılmada aynı yönteme tabidir. Bakanlık ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma konusunda kendiliğinden karar verebilir.Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda inşaat yapmak için nereye başvurulur?Sözkonusu alan belediye sınırları dahilinde ise belediyesine, değilse Valiliğe (İl İmar Müdürlüğü'ne)İmar planı olmayan köy ve mezralarda ise yapı sahibinin köyün nüfusuna kayıtlı olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alması gerekmektedir. ( konut, tarım, hayvancılık
  amaçlı yapılar, köy odaları, camii, köy ortak yapıları için geçerlidir.)
  T.A.K.S ve K.A.K.S nedir?T.A.K.S: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını gösterir. Azami bina sahası imar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan büyük olamaz.Örnek : 0.20 — TAKS ,0.80 — KAKS -K.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı kat alanı kat sayısı, o imar adasındaki imar parselinde yapılacak binanın inşaat alanları toplamını gösterir. Bina inşaat alanı imar planı üzerinde yazılı kat alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan fazla olamaz.K.A.K.S'a kısaca "inşaat emsali" veya inşaat yoğunluğu" da denir.Bazı belediye sınırları içinde (Örn:Antalya) belirtilen TAKS / KAKS terim tanımları meclis kararlarıyla farklı uygulanmaktadır.Bu meclis kararları İmar planında belirtilen yapı durum ve koşullarına yani imar yasa ve yönetmeliklerine aykırı olup, kentin yoğun yapılaşmasına önemli etken olmaktadır.İmar plan lejantlarında (Plan Notlarında) yer alan bu meclis kararlarıyla sürdürülen uygulamaya göre ;İnşaat sahasi : "Bodrum katlarda yapılan imalat ve bölümler (Subasmanı kotu 2.50 metre olup, 1. bodrum kat olarak adlandırılmakta ve işyeri veya mesken olarak kullanılmasına izin verilmektedir.) Zemin ve normal katlardaki açık ve kapalı çıkmalar
  ile ışıklıklar ve hava bacaları ve her katta 16 m2 ve daha fazla kullanılan merdiven ve asansör boşluğunda maksimum 16 m2'nin ; 16 m2'sinin altında kullanılan merdiven ve asansör boşluğunda ise kullanılan alan kadar sahanın inşaat alanı dışında bırakılması ve bütün katlarda iskanı mümkün olan sahalar toplamıdır" şeklinde tanımlanmış ve kentsel yapılaşma bu esasa göre sürdürülmektedir.Ruhsat alma şartları nelerdir?Yapı ruhsatiyesi almak için yapı sahipleri veya yasal vekilleri dilekçe ile belediye ve valiliklere müracaat etmelidir. Dilekçeye sadece; tapu veya tapu kayıt sureti (müracaattan en fazla bir ay önce alınmış), imar çapı (müracaattan en fazla bir yıl önce alınmış), röperli veya yoksa ebatlı kroki ,mimari projei satatik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, ısı yalıtım raporu, numarataj krokisi, Belediye Gelirler Müdürlüğü emlakları eklenmesi gereklidir. Gerekli harçlar yatırılarak inşaat ruhsat servisinden inşaat ruhsatı alınır. Ruhsat müddeti alındığı tarihten itibaren iki yıldır. İki yıl içinde başlanmayan inşaatlar için ruhsat yenilenmesine gidilir. Ruhsat alan bina beş yıl içinde bitirilemezse yine ruhsat alınır.Bu durumda müktesep haklar saklıdır. (Yeni harç alınmaz).Binalara genel iskan nasıl alınır:Yapı tamamen bittiği taktirde tamamının,kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı taktirde bu kısımların kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten, 27.maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamının veya kısmen kullanılabilmesi için ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir.Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Binanın fenni mesulü ve proje mükellefinden bitim belgesi, sivil savunmadan uygunluk yazısı, SSK'dan borcu olmadığına dair belge alındıktan sonra tüm belgeler iskan servisinde toplanır. Ve iskan ruhsatı verilir. Ancak iskan ruhsatı alınabilmesi için yapının gerek bağımsız bölümlerinin, gerekse ortak kullanım alanlarının projeye uygun olarak tamamlanmış olması gerekir.Brüt ve net inşaat alanları nasıl hesaplanır:Net alan, konut içerisinde duvarların arasında kalan temiz alandır.Brüt alan, bağımsız bölümün duvarlar dahil alanı ile ortak alanların bağımsız bölüm başına düşen miktarı kadar, o bağımsız bölüme ilave edilmesiyle oluşan alandır. Bağımsız bölüm örneğin (balkonlar dahil) 100 m2 ise brüt alan 115 m2dir.Su basman kodu nedir, kimler tarafından belirlenir:Binanın oturduğu tabii zeminden itibaren zemin kata kadar olan şakuli mesafedir. Su basman kotu parselin cephe aldığı yolun trotuar üst kotuna göre (kırmızı kot) belirlenir. Belediyenin su basman seviyesindeki yetkililerce yerinde tespit edilir.Hidrofor, asansör, yangın merdiveni hangi binalarda zorunludur:Dört kat dahil olmak üzere dört kattan fazla katlı binalarda su deposu ve hidrofor bulundurulması zorunludur. Yüksekliği 17 metreyi geçen ve beşten fazla katı bulunan binalarda zemin kattan son kata kadar T.S.E. yönetmeliğinin şartlarına uygun asansör yapılması zorunludur.Yangın merdivenleri on kat veya daha fazla katlı binalarda bir genel merdiven, 20'den fazla konutun faydalandığı binalarda ise yangın merdiveni yapılması zorunludur.Numarataj belgesi nasıl alınır:Bir dilekçe ile numarataj servisinebaşvurulur. Bu dilekçede binanın bulunduğu il, ilçe,mahalle belirtilir. Varsa ada, parsel ve sokak ismi de belirtilir. Bu dilekçeye ek olarak bağımsız bölümler krokisi düzenlenir. Ve bu krokide bağımsız bölümlerin mesken mi, işyeri mi olduğu yazılır. Numarataj harcı ilgili vezneye yatırılarak, numarataj belgesi alınır.A) Yeni hiç kullanılmamış taşınmazda :Eğer sahip olduğunuz ya da kullanacağınız taşınmaz bir anataşınmazın bağımsız bölümlerinden biri ise ;- İskan ruhsatına,- Bağımsız bölüm elektrik projesine,- İş bitim- işe başlama belgesine ( binayı yapan müteahhitten ya da müteahidin elektrik mühendisinden temin edilecektir)- Numarataj belgesine ihtiyaç duyulacaktır.Bu belgeler tamamlandıktan sonra bağlı olunan yetkili TEDAŞ Müessese
  Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat edilmelidir. Dilekçe ekinde belirtilen standart belgelere ek olarak nüfus cüzdanı fotokopisi, taşınmaz maliki iseniz tapu fotokopisini, kiracı iseniz kira sözleşmesini eklemeniz gerekmektedir.Bu gruba dahil olacak abonelik taleplerinde enerji kullanıcısı olarak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; taşınmazda enerji bulunsa bile abone olmadan enerji kullanılmaması, hatta taşınmaza yerleşilmemesidir. Aksi hareketiniz sonucunda
  Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği düzenlemeleri gereği aleyhinize kaçak enerji kullanımı işlemi yapılacak ve yüksek meblağda kullanılmamış enerji bedeli ödemek zorunda kalacaksınız.Eğer sahip olduğunuz ya da kullanıcı olduğunuz taşınmaz anataşınmaza bağlı olmayan tek bir taşınmaz ise yine aynı yöntemler ile elektrik abonesi olmanız gerekmektedir.B) Kullanılmış taşınmazda mevcut aboneyi devir alma işlemi :Sizden önce başkaları tarafından kullanılmış bir taşınmazı satın alacağınız ya da kiracı olarak kullanacağınız zaman mutlaka elektrik abonenizi standart prosedür(A'da açıklandığı gibi doğrultusunda üstünüze devir alınız Taşınmazın kullanımını bırakırken de adınıza olan elektrik abonenizi iptal ettiriniz.Bu tip aboneleri devir alacağınız zaman dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bir önceki enerji kullanıcısının borçlarıdır. Sizden önceki taşınmaz kullanıcısının borçları hakkında yeterli ve net bilgi alabilmek için bağlı olduğunuz Tedaş Bölge Müdürlüğünün Muhasebe Müdürlüğü, Müşteriler Müdürlüğü (Kaçak Takip Servisi) ve Hukuk Müşavirliğine abone numarası veya sayaç numarası ile müracaat edilmelidir. Bu bilgileri, abonelik devir talebinizden ve taşınmazla ilgili yasal ilişki kurmadan önce yapmanızda yarar vardır. Bu tip borçlardan yönetmelik gereği sorumluluğunuz yoktur.C)Abonelik taleplerinde talepçiden istenecek ücretler nelerdir:Eğer yeni bir taşınmazda abonelik talebinde bulunacaksanız; sizden iki tür ücret talep edilecektir. Her abone tesisinde TEDAŞ tarafından müracaatçıdan depozit bedeli adı altında her yıl Tarife Yönetmeliğince belirlenen sabit bir tutar talep edilir. Bu ilk kalemdir. Ayrıca tesise iştirak bedeli olarak adlandırılan bir ücret daha vardır ki bu ücret taşınmazla ilgili bir kalem olduğu için kiracı konumunda olan kullanıcıların taşınmaz sahiplerinden bu ücreti alarak TEDAŞ'a yatırmaları daha doğru olur.Eğer daha önce kullanılmış bir taşınmazdaki aboneyi devir alacak iseniz ödemeniz gereken sadece depozit bedelidir.Kat mülkiyeti, kat irtifakı nedir:Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olmasına kat mülkiyeti denir. Diğer bir deyişle, kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayri menkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan bağımsız mülkiyet hakkıdır.Kat irtifakı ise, yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya ortak malikleri tarafından, kurulan kullanma hakkıdır.Kat mülkiyeti ve kat irtifakı ile düzenlemeler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilmiştir.Sit alanı nedir:Tarih öncesinde günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları önemli tarihi olayların meydana geldiği yerler ve tesbiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır.
  Kadastro ne demektir:

  Kadastro,taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro,tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.  

  Kadastro kimler tarafından ve neden yapılır:

  Kadastro Hizmetleri,3402 sayılı kanun gereğince Kadastro müdürlükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan Kadastro Teknisyenleri ve kadastrosu yapılacak çalışma alanı içinde köy derneği veya belediye meclisince seçilen en az 3 bilirkişi ve muhtardan oluşan ekip tarafından yapılır. 
  Kadastronun Amacı nedir:

  Kadastronun Amacı;Tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topoğrafik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yenileyip, taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almaktır.
  Eski tapu belgeleri ile kadastro sonucu verilen tapu senetleri arasında ne fark vardır:

  Eski tapu kayıtları genel olarak harita veya plana bağlı olmayıp, sınırları, mevki ve hudutlarında bulunan taşınmazlar la belirlenebilecek bilgileri içeren kayıtlardı. Oysa Kadastro sonucu tanzim edilen tapu kayıtları,  ölçekli haritalara ve aynı zamanda memleket koordinat sistemine göre her kırık noktasının koordinatları ölçü ve hesap sonucunda belirlenen sayısal sisteme dayalı olup ihtilaf veya yer tespitleri esnasında Yönetmelikler çerçevesinde kesin olarak arz üzerinde sınırları belirlenebilecek nitelikte kayıtlardır. Bunun dışında  Kadastro çalışmalarından sonra eski tapu kayıtları işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bunlara dayanarak tapu sicil müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmaz. ve Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra bu tapu kayıtlarına dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.   Çalışma alanı sınırı ne demektir: idari sınırdan farkı nedir:

  Kadastro bölgesindeki  her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri kadastro çalışma alanını teşkil eder. Bu alanı belirlemek için 3402 sayılı yasa uyarınca yapılan çalışmalar sonucunda kesinleşen sınır, köy veya mahallenin çalıma alanı sınırıdır. İdari sınır değildir. Sınır belirleme işlemi önce kadastro ekibince yapılır ve belirlenen bu sınıra varsa itiraz,  tebliğ ve ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde kadastro müdürlüğü nezdinde yapılır. Kadastro müdürü gerekmiyorsa zeminde inceleme yapmadan yedi gün içinde evrak üzerinde karar verir. Kadastro müdürü tarafından belirlenen sınır, ilgililere tebliğ edildikten sonra varsa yedi gün içinde  kadastro mahkemesi nezdinde itiraz edilir. Kadastro mahkemesi bu itirazı duruşma yapmaksızın15 gün içinde karara bağlar ve verilen karar nihaidir, temyize dahi tabi değildir. Oysa idari sınır, köy kanunu hükümleri gereğince belirlenir ve/veya değiştirilir. Ayrıca idari sınırı belirleyecek makam kadastro ekibi, kadastro müdürü veya kadastro hakimi olmayıp mülki idaredir ve idari sınırla  ilgili davalar kadastro mahkemelerinde değil ,genel mahkemelerde görülmektedir ve temyizi kabildir. Kadastro çalışmalarına başlandığında çalışma alanı sınırının halk tarafından idari sınır olarak algılanması ve diretmeler hem gereksiz yere zaman kaybı ve hem de bitişik köyler arasında gereksiz sorunların başlamasına nedenolmaktadır.
  Her isteyen, taşınmazına kadastro yaptırabilir mi:Kadastrosu yapılacak alanlar nasılbelirlenir

  İsteğe bağlı Kadastro işlemleri ücrete tabi olup bir kısım koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşullar ; kadastrosunun yapılması talep edilen taşınmazın bulunduğu bölgede kadastro çalışmalarının başlamış olması, kadastro talebinin yatırım amaçlı olması ve birden fazla adayı kapsıyor olması ve ilgililerince tüm kadastro giderlerinin TKGM Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Genel uygulamada  Kadastrosu yapılacak alanlar,  çalışma alanı olarak tabir edilen yerlerde kadastro bölgesi bazında belirli bir sıra ve TKGM onayı ile yıllık çalışma programına alınmasıyla her yılın ilk ayında belirlenir ve çalışma bitiminde düşük oran ve miktarlarla harç tahakkuk ettirilir.(2003yılı itibariyle nisbi harç 4.64 ytl dir) .   

  Kadastro Çalışmaları alenimidir? Hak sahipleri çalışmalara katılabilir mi:

  Kadastro Çalışmaları alenidir. Çalışmalar esnasında hak sahipleri gerek sınırlandırmada ve gerek tespit esnasında hazır bulunabilir, belge ibraz edebilir ve tanık gösterebilir. İlgilisi olduğu arazinin durumu hakkında Kadastro ekibinden şifahi olarak bilgi alabileceği gibi bilgilendirme veya sorunu  ile ilgili dilekçe yazarak kadastro müdürlüğü kanalıyla da bilgi alabilir.
  Kadastro esnasında hak sahipleri taşınmazın ölçümü veya tespiti esnasında hazır bulunmak zorunda mıdır:

  Kadastro esnasında hak sahipleri taşınmazlarının ölçü veya tespitleri esnasında hazır bulunmak zorunda değildir. Taşınmazların sınırlandırma  ve tespitleri Muhtar ve bilirkişi beyanları ve gerekli diğer belgeler vasıtasıyla da tespit edilebilir ancak hak sahiplerinin çalışmalara katılmaları durumunda hatalar en aza inebilecek, anında resmi yollar vasıtasıyla tespite katkıda bulunulabilecek ve aynı zamanda çalışmalara katılma halinde taşınmaz maliklerine tahakkuk ettirilen kadastro harcı oranı katılmayanlara nazaran daha düşük olacaktır.
  Çalışmalarda kimlerin bilgilerine başvuruluyor:

  Kadastro Çalışmaları kadastro ekibi tarafından yapılmakta olup Kadastro  teknisyenleri  yeminli kadastro bilirkişileri ve muhtar beyanları doğrultusunda  çalışma yapmaktadırlar. Ancak kadastro teknisyenleri muhtar ve bilirkişilerin bilgilerinin yetersiz olmaları durumunda tanık dinleyebilecekleri gibi belgeye aykırı beyanda bulunulması halinde bu beyanları dikkate almayıp belge doğrultusunda sınırlandırma ve tespit yapabilir. 
  Bilirkişilere itiraz edilip bilirkişiliği kabul edilmeyebilir mi:

  Kadastro bilirkişileri köylerde köy derneğince belediyelik yörelerde ise belediye meclisince salt çoğunlukla seçilir. İsteyen herkes aday olamaz. Bilirkişi olarak görev yapabilmek için ; T.C. vatandaşı olmak, 40 yaşını bitirmiş olmak, Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, en az on yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet ediyor olmak, zimmet, ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak ve okur yazar olmak şart koşulmaktadır. Bu özellikleri taşıyan her Türk vatandaşı bilirkişiliğe aday olabilir ve seçilmesi halinde Kadastro Hakimi huzurunda yemin ederek göreve başlar. Bilirkişilere göreve başlamadan önce yapacakları işler bir yazı ile tebliğ edilir ve yalan beyanda bulunmaları halinde yasal müeyyideler hatırlatılır. Görüleceği üzere Bilirkişiler belli bir hassasiyetle göreve getirilmekte olup keyfi olarak veya şahsi nizalardan dolayı değiştirilmesi istenemez. Ancak bilirkişiler kendisine, eşine, usul ve furuuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve furuuna ait taşınmazların tespitinde ve bu kişilerin hak iddia ettiği taşınmazların tespitlerinde bilirkişilik yapamayacakları gibi tespiti yapılan taşınmaz mal üzerinde hak iddia edenlerden herhangi biriyle arasında dava veya husumet bulunanlara ait taşınmazların tespitlerinde bilirkişi olarak görev yapamazlar. Bu tür engellerin çıkması durumuna karşılık yasal olarak her ekip için 6 bilirkişi seçilmektedir. Bununla beraber her tür iddia, idari veya adli yola iletilebilir.
  Çalışma alanı sınırı belirlenirken komşu köy çalışma alanı içinde kalan taşınmazlarda hak kaybı söz konusu mudur:

  Kadastro çalışma alanı sınırı kadastrosuna başlanacak köy veya mahalle birimlerinin idari sınırı olmayıp adından da anlaşılacağı gibi çalışma sınırlarını belirleyen bir işlemdir. Dolayısıyla çalışma alanı sınırı yeni bir hak doğurmadığı gibi var olan bir hakkın kaybına da neden olmaz. Bir başka çalışma alanında kalan araziler yine hak sahipleri adına tespit edilir. Herhangi bir surette çalışma alanıyla birden fazla parçaya bölünen taşınmaz  tescilden sonra ilgilisinin talebi üzerine büyük kısmın  bulunduğu mahalle veya köye ait tapu kütüğü sayfasına işlenmek için birleştirilebilir.
  Eski tapu senetlerimi kaybettim. Sahibi olduğum yerler adıma tespit görür mü:

  Kadastro çalışmalarına başlanmadan önce çalışma yapılacak köy veya mahalleye ait eski tapu kayıtları, vergi tahrir kayıtları ve son dönem emlak beyanları ile 31 aralık 1981 ve öncesine ait vergi beyanname örnekleri kadastro müdürlükleri tarafından ilgili kurumlardan alınarak kadastro ekibine teslim edildiğinden eski tapu kaydı veya vergi kaydı olan taşınmazların maliklerinden bu belgelerin mutlaka ibraz edilmesi istenmez. Ancak ilgililerin hak kaybına neden olmamaları için ellerindeki tüm evrakı müspiteleri kadastro ekibine alındı belgesi karşılığında veya bir dilekçe ile müdürlük vasıtasıyla ibraz etmeleri kendi yararlarına olacaktır.
  Bilirkişiler yanlış ve eksik bilgi veriyorlar. Ne yapmalıyım:

  Kadastro teknisyenleri sınırlandırma ve tespitlerde bilirkişi beyanlarına bağlı kalmak zorunda dır. Ancak bu beyanlar eldeki mevcut resmi belgelerle çakışıyorsa bu beyanlara bağlı kalmayıp belge doğrultusunda işlem yapabilirler. Yapılan tespit eğer sizce hatalıysa ve buna dair belgeniz varsa çalışma yapılan mahalle veya köyde işlerin tamamlandığına dair tanzim edilen tutanağın tarihinden  önce kadastro komisyonuna itirazda bulunabilirsiniz. Belgenizin olmaması durumunda çalışmaların askı suretiyle tebliği süresince Kadastro Mahkemesine itiraz mahiyetli dava açabilirsiniz.
  Kadastro işlemleri herhangi bir ücrete tabi midir:

  Kadastro işlemleri harca tabi olup harç oranları ve asgari harçlar her yıl bütçe kanunu ile  belirlenir. Harç hesaplamalarında son dönem emlak beyan değerleri veya olmaması halinde kadastro komisyonunca tespit edilen değer üzerinden hesaplanır. (2003 yılı asgari harç miktarı 4.64 ytl dir.)
  Kullandığım taşınmazlar tapusuz ve bir kısmına vergi beyanında bulunmadım. Ne yapmalıyım:

  Kadastro çalışmaları esnasında sınırlandırma ve tespitler belgeli ve belgesiz olmak üzere iki şekilde yapılır. Çalışmalarda öncelikle sınırlandırması yapılan taşınmazın eski tapu kaydı olup olmadığı kadastro ekibine teslim edilen ve uygulamada birlik zabıt defteri dediğimiz eski tapu kayıtlarını içeren defterden muhtar ve bilirkişi beyanları yardımı ile araştırılır. İlgilinin tapu kayıt örneği ibraz edip etmediği incelenir. Şayet sınırlandırması yapılan yere ait tapu kaydı mevcut ise 3402 sayılı yasadaki tapuda kayıtlı taşınmazların tespiti ile ilgili hükümler uygulanarak taşınmazın tespit işlemi yapılır. Sınırlandırması yapılan taşınmaza ait tapu kaydı bulunamamış ise 3402 sayılı yasadaki zilyedlikle iktisab hükümlerine göre tespit yapılır. Bu hükümler genel itibariyle ; halen zilyed olunan taşınmazın malik veya murislerinin en az 20 yıl süre ile nizasız ve fasılasız ve malik sıfatıyla zilyed olunma, bir çalışma alanında malikler itibariyle kuru arazide 100 sulu arazide 40 dönümü geçmeme, ve kullanılan taşınmazın orta malı veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olup bir amaç ve hizmete tahsis edilmemiş olması özetle zilyedlikle iktisaba elverişli taşınmaz niteliğine sahip olma koşullarıdır. Kadastro çalışmalarında vergi tahrir kayıtları ve vergi beyannameleri mülkiyeti belirleyici belgeler olmayıp zilyetlikle birleştikleri takdirde taşınmazın miktarında esas alınacak belgelerdir. Bununla birlikte yukarıda izah edilen 40/100 dönümlük normların dikkate alınmasının gerektiği durumlarda miktar fazlası kısım çıkması halinde bu belgelerin varlığı yine miktar yönünden dikkate alınmaktadır. Taşınmazın tapu veya vergi kaydının bulunmaması zilyed adına yazılmayacağı anlamına gelmez.
  Babamdan kalan taşınmazlar mirasçıları adına tespit edilir mi:

  Kadastro tespitleri esnasında faydalanılacak belgelerden biri de  köy nüfus defteridir. Taşınmaz malikinin ölü olması durumunda mirasçıları tarafından ( veraset ilamı gibi) herhangi bir belge ibraz edilmemesi durumunda köy nüfus defterinden faydalanılır defterde yazılı mirasçılar ile  muhtar ve bilirkişi beyanları birbirini doğruluyorsa    köy nüfus defterinde yazılı mirasçılar adına tespitlerin yapılması mümkündür. Aksi halde malikin ölü olduğu kadastro tutanağının edinme sebebi ve beyanlar hanesinde belirtilerek  ölü malik adına tespit yapılır. Hisselendirme ve mülkiyet türü tespitinde medeni kanun hükümleri uygulanır.
  Maliki olduğum taşınmazlara ait vergi kayıtlarım var ancak miktarları eksik tespitleri nasıl yapılır:

  Kadastro tespiti yapılan taşınmaza ait vergi tahrir kaydı ve 1981 ve öncesine ait vergi beyannamesi mevcutsa ; muhtar ve bilirkişi, miktar fazlası kısmın zilyetlikle iktisaba elverişli yerlerden olmadığı ve taşınmazda genişleme bulunmadığı yönünde beyanda bulunursa, fiili zemin durumu dikkate alınarak tespit yapılır ve miktar olarak vergi kaydı veya beyannameden fazla olanın miktarına uyularak miktar fazlası kısım 3402 sayılı yasanın 14.maddesine göre 40/100 dönüme kadar  senetsizden verilir ve senetsiz defterine işlenir.
  Babam 40yıl önce taşlık bir araziyi canlandırarak tarla haline dönüştürdü adıma yazılır mı:

  Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup herhangi bir amaca tahsis edilmeyen yerler masraf ve emek sarfıyla tarım alanına dönüştürülmesi halinde en az 20 yıl süreyle nizasız ve malik sıfatıyla zilyed ve tasarruf eden  adına tespit yapılır. Ancak bu miktar 3402 sayılı yasadaki 40/100 dönümlük normu aşamaz. Mesut YILMAZ
  Kadastro esnasında yerlerim yanlış yazılmış. Çalışmalar şu an askı suretiyle ilan ediliyor ne yapmalıyım:

  Kadastro tespitlerine, 30 günlük askı ilanı süresi içinde kadastro mahkemesi nezdinde itiraz mahiyetli dava açılabilir. Bu dava için mutlaka kadastrosu yapılan köy veya mahallenin adli teşkilatının bulunduğu yere gelmeye gerek yoktur. Bu dava Türkiye' nin herhangi bir yerinde bulunan sulh, asliye veya kadastro mahkemesi kanalıyla da açılabilir.
  Kadastro esnasında yerlerim yanlış yazılmış. Çalışmalar devam ediyor ne yapmalıyım:

  Yapılan tespit eğer sizce hatalıysa ve buna dair belgeniz varsa çalışma yapılan mahalle veya köyde işlerin tamamlandığına dair tanzim edilen tutanağın tarihinden  önce kadastrokomisyonuna itirazda bulunabilirsiniz. Belgenizin olmaması durumunda çalışmaların askı suretiyle tebliği süresince Kadastro Mahkemesine itiraz mahiyetli dava açabilirsiniz.
  Kadastro esnasında yerlerim yanlış yazılmış. İlan süresince de farkına varamadığımdan yapılan tespitler kesinleşmiş. Ne yapmam gerekiyor:

  Kadastro tespitleri kesinleştikten sonra , kadastrodan önceki sebeplere dayalı olarak dava açma hakkı kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl dır. Bu süreyi geçirmeden genel mahkemelerde (asliye ve sulh hukuk mahkemeleri) dava açmanız  gerekmektedir. Aksi halde hak kaybına uğramış olursunuz.
  Taşınmazımla ilgili daha önce dava açmıştım. Köyümüze kadastro girdi, davam nasıl etkilenir:

  Kadastro çalışmaları başlamadan önce çalışma alanının idari sınır olarak bağlı olduğu köy veya mahallenin yetki  alanına giren mahkemelerden çalışma alanıyla ilgili kadastroyu ilgilendiren davaların listesi istenir. Bu listede belirtilen davalarla ilgili taşınmazlar muhtar, bilirkişi, davalı veya davacı bilgileri ve gerektiğinde dava dosyası incelenerek tespit edilir. Davalı taşınmaz davanın niteliğine göre mülkiyeti, sınırı veya yüzölçümü tespit edilmeden, taşınmaz hakkındaki edinilen bilgiler kadastro tutanağının edinme sebebinde izah edilerek kadastro mahkemesine gönderilmek üzere davalı olarak tespit yapılır. Taşınmazla ilgili tutanak ve diğer evraklar kadastro mahkemesine gönderilir ve hukuk mahkemesine de tutanak tanzim edilip kadastro mahkemesine gönderildiği yönünde bilgi verilir. Herhangi bir taşınmazla ilgili kadastro tutanağı tanzim edildiğinde kadastro ile ilgili davalarda yetkili mahkeme kadastro mahkemesi olduğundan parselinizle ilgili dava halen görülmekte olan mahkemede tutanak tanzim edilinceye kadar devam eder bu tarihten sonra görev kadastro mahkemesinindir davanıza kadastro mahkemesinde bakılır.
  Babama ait arsa üzerine ev yaptım. Ancak babam bu yerimin kendi adına tespit edilmesini istiyor. Evimin hukuki durumu nasıl tespit edilir:

  Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yer başkasının üzerindeki eşya başkasının olabilecek şekilde tapu tesisi mümkündü. Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu ikili kullanıma son verilmiştir. Babanızın uygun muvafakati olmadan üzerin e bina inşa ettiğiniz arsanın adınıza tespit edilmesi mümkün değildir. Ancak söz konusu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de  işlenmek üzere arsa üzerindeki evin (muhdesat olarak) cinsi, kime ait olduğu ve iktisab sebebi açıklanarak  kadastro tutanağının beyanlar sütununa belirtme yapılır. Ancak bu belirtme sürekli ve ayni bir hak meydana getirmez, fiili durumun belirtilmesi anlamını taşır.
  Taşınmazımın yüzölçümü kadastro esnasında eksik hesaplanmış. Düzeltilmesi mümkün mü:

  3402 sayılı yasa, evrakına aykırı olarak tescil edilen idaremizden kaynaklanan maddi hataları düzeltme olanağını mümkün kılmıştır. Bu çerçevede yapılacak incelemede hata olduğu iddia edilen parsele ait paftanın zemine uygunluğu belirlendikten sonra yapılacak hesaplamada yüzölçüm hatası tespit edildiği takdirde hata düzeltilerek ilgililere varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde sulh hukuk mahkemesine yapabilecekleri belirtilerek tebliğ edilir. İtiraz süresi geçtikten sonra düzeltmeye itiraz mahiyetli dava açılmadığı yönünde sulh mahkemesinden yazılı bilgi alındıktan sonra düzeltme kesinleştirilerek fenni klasörü ve tapu kütüğü sayfasında gerekli düzeltme yapılır. İlgililerince dava açıldığı takdirde dava sonucuna göre işlem yapılır. Bu işlemler devam ederken tapu kütüğü sayfasına düzeltme işlemlerinin başlatıldığı  yönünde belirtme yapılarak 3. şahısların bu düzeltmeden haberdar edilmesi sağlanır.

  Hangi tür taşınmazlar zilyetlikle iktisab edilemez:

  Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler, ormanlar, orta malları, özel kanunlar uyarınca devlete kalan taşınmazlar ile belediyelerin imar planları içinde bulunan sahipsiz yerler, çay-dere-ırmak  yatakları imar-ihya suretiyle de olsa kazandırıcı zamanaşımı suretiyle zilyetlikle iktisap edilemez.
  Sulu arazi ve susuz arazi neye göre belirlenir:

  Kadastro kanununda geçen sulu ve susuz arazi ; arazinin devlet tarafından sulanıp sulanmadığı yönü dikkate alınarak belirlenir(3083 sayılı yasa).  Devlet tarafından sulanan arazi "sulu toprak" , devlet tarafından sulanmayan arazi "kuru toprak" olarak değerlendirilir.

  -Aramızda düzenlediğimiz adi senetle yer aldım.Tespit kimin adına yapılır:

  Satın aldığınız taşınmaz tapuda kayıtlı ise ;

  -satış tarihinden itibaren  10 yıl  süreyle çekişmesiz ve aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet olmamanız halinde tapu kayıt maliki veya ölü ise mirasçılarının muvafakati aranarak,

  -satış tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde ise kayıt malik veya mirasçılarının beyanı veya herhangi bir belge veya bilirkişi yahut tanık sözleriyle satışı ve en az on yıl süreyle çekişmesiz ve aralıksız malik sıfatıyla zilyetliğinizi ispat ettiğiniz takdirde muvafakat aranmadan bu belge veya beyan doğrultusunda,

  tespit adınıza yapılır.

  Satın aldığınız taşınmaz tapuda kayıtlı değilse bilirkişi veya tanık beyanlarıyla doğrulanması halinde adınıza tespit görebilir. Aranızda düzenlediğiniz adi senedin doğruluğu yönünde farklı beyanların olması halinde bilirkişi beyanlarına itibar edilir. Recep ERDOĞAN , Aziz YILDIRIM , Mustafa ERDOĞAN

   

İlanlar & Haberler
 Tepekent'te AREL Üniversitesi Yakınında
Villa , Kiralık veya Satılık , İşyeri Olabilir

Büyükçekmece Güzelce de 40 dönüm
     5 milyon TL , 6.50 imarlı

Çanakkale-Lapseki de 40 dönüm
meyve bahçesi boğaz manzaralı
   asfalt cepheli 480 bin TL
Silivri-Gazitepe'de,98 dönüm tarla
   dönümü 22 bin TL,yola cephe
       süper deniz manzaralı
 
Çanakkale-Umurbey'de,44 dönüm
tarla
elektrik su var,denize sıfır
  yola cephe dönümü  9 bin TL
Çatalca-İzzettin köyünde 90 dönüm
tarla
yola cepheli,yse var 700 bin € 
$: TL
€: TL
Google